ประกาศรายชื่อผู้ที่สิทธิ์สอบความรู้ ทักษะและสมรรถนะ

ขอให้ผู้มีสิทธิในตำแหน่ง ดังนี้ ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดได้ที่นี่ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน วัน เวลา และสถานที่ ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (25 คะแนน)     วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง        (25 คะแนน)     วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน   3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน) วิธีการประเมิน  โดยการสอบสัมภาษณ์   วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.       […]

Noppawan Arsa

12/09/2559