ประกาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

ประกาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)       ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

Noppawan Arsa

24/09/2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ …………………………………………………………………………………….. ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ประกาศรายชื่อบุคคลให้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศส่งผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระไปแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ส่งผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 ดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 โดยดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.bcnnv.ac.th กรณีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าลงทะเบียนเรียน ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียน  

Noppawan Arsa

19/01/2561

ประการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Noppawan Arsa

20/08/2557

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์)

ประการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์)

Noppawan Arsa

28/07/2557