ประชุมวิชาการ

รางวัลการนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นส.อรวรรณ นภากาศ และคณะ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น เรื่อง “รถพยุงเดินอัจฉริยะ Smart Walker” การประกวดผลงานวิจัย และนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมพยาบาลทหารบก และกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  

การประชุมวิชาการประจำปี 2558

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “ชะลอวัย ชะลอโรค เพื่อดุลยภาพในวัยสูงอายุ”   วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 074-0-08999-4 ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ โทร. 0817533396 คุณชมพูนุท กัลยาณมิตร โทร. 0843291941

การประชุมวิชาการของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง พัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวคิดพฤฒพลังด้วยการแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เอกสารแนบ 1. หนังสือเชิญประชุม คลิกดาวน์โหลด 2. โครงการ คลิกดาวน์โหลด 3.  แบบตอบรับ คลิกดาวน์โหลด 4. เอกสารประชาสัมพันธ์ คลิกดาวน์โหลด