รางวัลการนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นส.อรวรรณ นภากาศ และคณะ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น เรื่อง “รถพยุงเดินอัจฉริยะ Smart Walker” การประกวดผลงานวิจัย และนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

admin

24/07/2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมพยาบาลทหารบก และกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  

admin

23/07/2562

การประชุมวิชาการประจำปี 2558

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “ชะลอวัย ชะลอโรค เพื่อดุลยภาพในวัยสูงอายุ”   วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 074-0-08999-4 ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ โทร. 0817533396 คุณชมพูนุท กัลยาณมิตร โทร. 0843291941

admin

20/05/2558

การประชุมวิชาการของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง พัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวคิดพฤฒพลังด้วยการแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เอกสารแนบ 1. หนังสือเชิญประชุม คลิกดาวน์โหลด 2. โครงการ คลิกดาวน์โหลด 3.  แบบตอบรับ คลิกดาวน์โหลด 4. เอกสารประชาสัมพันธ์ คลิกดาวน์โหลด

Noppawan Arsa

16/05/2557