กำหนดการพิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และประทีปปณิธาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการพิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัทร พิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปีและประทีปปณิธาน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 114

admin

20/11/2555

พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 113 และนิสิต จพช.

“พิธีประดับหมวกจุดประทีป ปณิธาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิต จพช. ก่อนฝึกปฏิบัติในคลินิค” From พิธีประดับหมวกและเข็มชั้นปี2555, posted by on 1/19/2012 (48 items) Generated by Facebook Photo Fetcher

admin

07/05/2555
1 2