แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร

เรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกท่าน ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดส่งคู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก ไปแล้วนั้น 

admin

25/06/2556

กำหนดการตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล

กำหนดการตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์  2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 10.00 น.         – พบผู้บริหารสถาบันและผู้เกี่ยวข้อง – ผู้บริหารบรรยายสรุปกิจกรรม และดำเนินงานของสถาบัน – คณะผู้ตรวจเยี่ยมชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการตรวจเยี่ยม เวลา 10.00 – 12.00 น.         – ศึกษาเอกสาร และแหล่งข้อมูล เวลา 13.00 – 16.00 น.         – เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องทำงานของผู้บริหารและอาจารย์ ของสถาบัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.         – เยี่ยมชมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน (โรงพยาบาล […]

Noppawan Arsa

24/01/2556

กำหนดการประชุมประเมินผลภาพรวมแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

กำหนดการประชุมประเมินผลภาพรวมแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 202 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

16/11/2555