โครงการฝึกอบรมการบูรณาการทฤษฏี – เทคนิคบริการสุขภาพเชิงสังคม

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนกดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการ บูรณาการทฤษฎี – เทคนิคบริการสุขภาพเชิงสังคมจิตวิทยาแนวใหม่ (Intergrative Innovative Theories & Technique in Psycho – Social Health Care) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 7- 10 พฤษภาคม 2556 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2556 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลา จังหวัดนครปฐม จึงขอเรียนเชิญท่าน/อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในโครงการจำนวน 2 ท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท่านใดที่สนใจแจ้งความประสงค์ ได้ที่คุณพิศมัย แก้วประเสริฐ ภายในวันที่ 25 […]

admin

24/04/2556