ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำ พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านระบบ Web Confrerence

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดประชุมชี้แจงการจัดทำ พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านระบบ Web Conference ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างห้องประชุมทุกสถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 กับวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง เพื่อให้ทราบข้อมูล และรับฟังความเห็นจาก อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้จึงขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนิสิตพยาบาล ทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำ พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ที่วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 7 โดยพร้อมเพียงกัน

admin

05/04/2556