ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลกในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” อย่างลึกซึ้ง โดยนิสิตจะได้สัมผัสกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ คือ Acitivity Base หรือการใช้กิจกรรมเป็นฐาน ซึ่งคณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีส่วนร่วมสอนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ กู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บที่ต้องทำ CPR และใช้เครื่อง AED สำหรับผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมฝึกปฏิบัติโดยเน้นการสร้างกระบวนการและวิธีคิดการคิดร่วมกัน เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน

Phuttarak Mulmuang

19/08/2562