รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีบุคคลส่งผลการตรวจร่างกายและไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) โควตาบุคคลทั่วไป สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายณฐพล ทองประวิทย์ 2. นางสาวอชิรญา พึ่งสุธา 3. นางสาวมุทิตา คงแสงศักดิ์ 4. นางสาวญาดาศจี ศิริวุฒิพันธุ์ วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยดาวน์โหลดได้จาก www.bcnnv.ac.th ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2562 กรณีผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ […]

Noppawan Arsa

18/01/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ …………………………………………………………………………………….. ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561  ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา2561 การรับตรงจากพื้นที่แล้วนั้น จึงเห็นควรให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ให้เข้ารับการตรวจร่างกาย  ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ดาวน์โหลดและขอให้ส่งเอกสาร      ผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในเวลา 16.30 น.ของวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายไม่ส่งผลการตรวจร่างกายภายในวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

Noppawan Arsa

18/01/2561