รับรางวัล

รางวัลการนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นส.อรวรรณ นภากาศ และคณะ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น เรื่อง “รถพยุงเดินอัจฉริยะ Smart Walker” การประกวดผลงานวิจัย และนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

นิสิตรับรางวัลเกียรตินิยมและรางวัลเรียนดีที่ มก.

“26 มิถุนายน 2556” From นิสิตรับรางวัลเกียรตินิยมและรางวัลเรียนดีที่ มก., posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/26/2013 (38 items) รัตนารับรางวัลเกียรตินิยมคะแนนสูงสุดของคณะ… นัสนีน รางวัลเกีรตินิยมอันดับหนึ่ง… ผู้มีคะแนนสูงสุด 18 คณะ Generated by Facebook Photo Fetcher 2