รางวัลการนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นส.อรวรรณ นภากาศ และคณะ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น เรื่อง “รถพยุงเดินอัจฉริยะ Smart Walker” การประกวดผลงานวิจัย และนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

admin

24/07/2562

นิสิตรับรางวัลเกียรตินิยมและรางวัลเรียนดีที่ มก.

“26 มิถุนายน 2556” From นิสิตรับรางวัลเกียรตินิยมและรางวัลเรียนดีที่ มก., posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/26/2013 (38 items) รัตนารับรางวัลเกียรตินิยมคะแนนสูงสุดของคณะ… นัสนีน รางวัลเกีรตินิยมอันดับหนึ่ง… ผู้มีคะแนนสูงสุด 18 คณะ Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

15/07/2556