รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา (Transcript) […]

admin

20/02/2559