รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี […]

admin

24/10/2562

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ทางเซ็ปไซต์ https://admission.pi.in.th/    ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง  https://goo.gl/vUHqcX   ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง  https://goo.gl/RPq6Wb   กำหนดพื้นที่สัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง  https://goo.gl/wec4ZP

Noppawan Arsa

22/12/2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_column_text] ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไป ๑) มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี บริบูรณ์ ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไป ๑) มีสัญชาติไทยสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี […]

Noppawan Arsa

11/03/2559

ประกาศรับสมัครระบบคัดตรงจากพื้นที่รอบที่ 1ปีการศึกษา 2559

สถาบันพระบรมราชชนกประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ระบบคัดตรงจากพื้นที่

Noppawan Arsa

09/11/2558

การรับสมัครและคัดเลือกระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2558

***ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในโรงเรียนที่มีภูมิลำเนาตรงกับทะเบียนบ้าน*** คุณสมบัติทั่วไป ๑) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา ๒) เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา ๓) เฉพาะผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ๓) เฉพาะผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ […]

Noppawan Arsa

29/12/2557
1 2