ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล ได้นำนิสิตชั้นปี 4 รุ่น 118 จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านแนวคิด ประวัติการพัฒนาการพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่สำคัญที่ควรตระหนัก บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล และการควบคุมดูแลพยาบาลในประเทศไทย ณ สภาการพยาบาล

Phuttarak Mulmuang

30/08/2562

นักศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วิชระ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Alma Ata University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เกี่ยวกับห้องผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤติได้รับการดูแลรักษาพยาบาล

admin

31/07/2562

วพบ.จักรีรัช เข้าการศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 31  ก.ค. 62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  เข้าศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้กับตัวบุคลากรเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ นำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการฎิบัติงานและพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน

admin

31/07/2562

คณะผู้ศึกษาดูงานจากหมู่เกาะชวา

“เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยได้ทำการ ต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน จากหมู่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย AIPTINAKES JATIM” From คณะผู้ศึกษาดูงานจากหมู่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซียAIPTINAKES JATIM, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/11/2013 (301 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

12/06/2556