การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัย ประจำปี 2557 โดยเสนอโครงการวิจัย ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และเสนอโครงร่างการวิจัยมาให้สมาคมฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้

Noppawan Arsa

28/01/2557