สัมมนานิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสิตต่าง ๆ กับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและสโมสรนิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ

admin

05/08/2562