รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

admin

18/07/2562

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้บริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ และการปลูกถ่ายอวัยวะ ปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุดรธานี ฯลฯ และมีวิทยากรให้ความรู้ คือ นพ.สกานต์ บุนนาค, ดร.เชษฐา แก้วพรม, ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ, ผศ.สุภาพ สุวรรณเวโช, พว.ศศิพินทุ๋ มงคลไชย, พว.พิมพ์ชณก จันท์โชติ, ดร.สุชีวา วิชัยกุล, นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

admin

30/11/2559