กำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

25/11/2556