พิธีประดับหมวกพยาบาลและเข็มชั้นปี รุ่น 115 #2

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีมองหมวกให้กับรุ่น 115 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556” From พิธีประดับหมวกพยาบาลและเข็มชั้นปี รุ่น 115 #2, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/03/2013 (119 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

11/12/2556

พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 114 #4

“พิธีการมอบหมวกและดวงประทีป เป็นประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพการพยาบาลที่สืบทอดกันมายาวนาน หมวกพยาบาลเป็นหมวกผ้าสีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ อ่อนโยน และสะอาด ดวงประทีป แสดงถึงสัญลักษณ์ความเอื้ออาทรแห่งวิชาชีพการพยาบาล เมื่อนักศึกษาได้รับมอบหมวกและดวงประทีปแล้วจึงถือเครื่องคติเตือนใจ และเตือนสติให้นักศึกษาพึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีของวิชาชีพการพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ คือ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทร และอุทิศตนแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีความสุข ความสบาย หรือปราศจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย ซึ่งองค์พระธีรราชเจ้าทรงโปรดเกล้าประทานข้อความแก่พยาบาลว่า “อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฝากฟ้าสุรารัยสู่แผ่นดิน” สอดคล้องกับปณิธานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์” From พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น114 #4, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/22/2012 (113 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

23/11/2555

พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 114 #3

“พิธีประดับหมวกเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์นองนิสิตพยาบาล ก่อนที่นิสิตพยาบาลจะขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจะต้องเข้าพิธิประดับหมวก และประธีปปณิธาณก่อน หมวกเป็นสัญญลักษณ์ของคุณธรรม เมื่อใดก็ตามที่สวมหมวกพยาบาล พยาบาลทั้งหมดจะไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทนอดกลั้น” From พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น114 #3, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/22/2012 (88 items) มากันทั้งบ้านนะงานนี้ นายกสโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕… Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

22/11/2555

พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 114 #2

“พิธีประดับหมวกเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์นองนิสิตพยาบาล ก่อนที่นิสิตพยาบาลจะขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจะต้องเข้าพิธิประดับหมวก และประธีปปณิธาณก่อน หมวกเป็นสัญญลักษณ์ของคุณธรรม เมื่อใดก็ตามที่สวมหมวกพยาบาล พยาบาลทั้งหมดจะไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทนอดกลั้น” From พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น114 #2, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/22/2012 (199 items) ทุน นวมินทร์ เผือดโพธิ์ มอบโดยคุณแม่ของแบงค์… Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

22/11/2555

พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 114 #1

“พิธีประดับหมวกเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์นองนิสิตพยาบาล ก่อนที่นิสิตพยาบาลจะขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจะต้องเข้าพิธิประดับหมวก และประธีปปณิธาณก่อน หมวกเป็นสัญญลักษณ์ของคุณธรรม เมื่อใดก็ตามที่สวมหมวกพยาบาล พยาบาลทั้งหมดจะไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทนอดกลั้น” From พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น114 #1, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/22/2012 (94 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

22/11/2555
1 2