แหล่งทุนวิจัยในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ – http://www.nrct.net สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย – http://www.trf.or.th สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – http://www.mua.go.th สำนักงบประมาณ – http://www.bb.go.th สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา – http://www.krisdika.go.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ – http://www.once.go.th เครือข่ายกาญจนาภิเษก – http://www.kanchanapisek.or.th สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ – http://www.nstda.or.th ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ – http://www.nectec.or.th ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ – http://www.mtec.or.th ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ – http://www.biotec.or.th สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – http://www.hsri.or.th สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา – http://www.fda.moph.go.th สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ – http://www.cuture.go.th/thai สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) – http://www.moe.go.th/webtes สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) http://nccc.thaigov.net สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย – http://www.csb.in.th สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน – http://www.nfe.go.th กรมควบคุมมลพิษ […]

admin

09/07/2556