การเตรียมตัวกรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องพิมพ์เพิ่มเติมจากระบบ กรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ http://admission.pi.in.th/admission/ ใบสมัครฉบับสมบูรณ์ แบบรายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานวันสัมภาษณ์ แบบรายการแฟ้มสะสมงาน รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

admin

19/04/2557