สอบราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์พร้อมลูก ควบคุมระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดประมวลและแสดงผล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหุ่นจำลองหญิง ตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์พร้อมลูกควบคุมระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดประมวลและแสดงผล (๔๒๓๐๑๕๐๒) ตามรายการ ดังนี้

admin

11/11/2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์)

Noppawan Arsa

16/12/2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้วนั้น วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้เข้าทำการสอบข้อเขียนใน วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 และสามารถดูห้องสอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศนี้

admin

05/05/2555