กำหนดการพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘ อาคารเรียน ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Phuttarak Mulmuang

02/11/2555