MOU

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างความร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อนิสิตพยาบาลและคณาจารย์ฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และภารกิจด้านการพยาบาลทั้งในหรือต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรที่มีข้อตกลงร่วมกัน

การลงนาม MOU ระหว่าง วพบ.นพรัตน์วชิระ กับ ม.ราชภัฏสวนดุสิต

From การลงนาม MOU ระหว่าง วพบ.นพรัตน์วชิระ กับ ม.ราชภัฏสวนดุสิต, posted by on 9/28/2012 (18 items) Generated by Facebook Photo Fetcher