กำหนดการพิธี “สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๔”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการพิธี “สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๔” วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

admin

15/08/2556