รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม รอบที่2)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

รายชื่อนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

รายชื่อนิสิตใหม่ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ [...]

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้บริจาคอวัยวะ [...]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ