การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้บริจาคอวัยวะ [...]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ