กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/1.PDF http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/3.PDF [...]

ประกวดผลงานการประพันธ์ หัวข้อ “เทิดพระคุณครู”

ประชาสัมพันธ์ เชิญส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม “นพรัตน์วชิระไหว้ครู วันที่ 4 กันยายน 2560 ขอเชิญนิสิตทุกคนส่งประกวดผลงานการประพันธ์ หัวข้อ “เทิดพระคุณครู” ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลที่ 1 [...]

การผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แจ้งนิสิตที่ต้องการผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  สามารถดาวน์โหลดเอกสารและดำเนินการทำเรื่องผ่อนผัน ดาวน์โหลดใบผ่อนผันได้ที่ https://goo.gl/ut8qrU [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ [...]

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ เรื่อง  การรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [...]