รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

  ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม –๓๐ กันยายน [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม –30 กันยายน  2561 [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [...]