รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค
    ชื่อตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดทำ การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

Recommended Posts