ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และแผ่นดินไทย พัฒนาศาสตร์การดูแลสุขภาพเพื่อมวลมนุษย์ มุ่งสะสม สร้างสรรค์ ความรู้ คุณธรรม เพื่อยังความสำเร็จด้วยปัญญาและความสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ หอประวัติศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรชั้นนําที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในการจัดการศึกษาพยาบาล และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชน บนความเข้าใจ พหุวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่อาเซียน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้พัฒนาการเรียนการสอน
  3. บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมและชี้นำชุมชนสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ
  4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลการวิจัยและบริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้องค์กรที่มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  5. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบัน อุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล