การดูแลคุณภาพนิสิตร่วมกันอย่างใกล้ชิด จัดอาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาดูแลนิสิตพยาบาลในเรื่องการเรียนการสอน โดยเฉพาะในเรื่องการทำปัญหาพิเศษ และโครงงาน โดยให้อาจารย์กำกับติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

*ปรึกษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พูดคุยกันอย่างกัลยาณมิตร ทุกเรื่องเป็นความลับ ตลอด 24 ชม.

ชื่อ - สกุล (*)

เบอร์ติดต่อ

อีเมล์ (*)

หัวข้อ

บันทึกข้อความ