ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดพ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง)