หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็น 3 หมวดวิชา คือ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต