1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา
ผู้สมัครเข้ารับการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5 หรือ ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา
1.4 น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
1.5 มีสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
1.6 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.7 ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
2. วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษา
2.1 สอบข้อเขียน มี 4 หมวดวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา ความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น สังคม ภาษาไทย และเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน
2.2 การตรวจสุขภาพ ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องตรวจสุขภาพ โดยตรวจเอ็กซเรย์ปอด และตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวี และกามโรค ตรวจปัสสาวะและตรวจอุจจาระ
2.3 การสอบสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านและตรวจสุขภาพแล้วเท่านั้น โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจารณาจาก
2.3.1 ความรู้ทั่วไป
2.3.2 บุคลิกภาพ เชาว์ ไหวพริบ
2.3.3 ทัศนคติในกาทำงาน
2.3.4 ความคาดหวังภายหลังสำเร็จการศึกษา
3. ระบบการศึกษา
จัดระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต ทวิภาค โดยในแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน การศึกษาภาคปกติ ใช้เวลาการศึกษาภาคละ 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนใช้เวลาไม่น้อยหว่า 8 สัปดาห์ หรือจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงกับทวิภาค ซึ่งการกำหนดเวลาการคิดหน่วยกิต ในแต่ละรายวิชา ดังนี้
3.1 การศึกษาภาคทฤษฎีใช่เวลาเรียน 15 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
3.2 การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง ใช้เวลาเรียนและทดลอง 30 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
3.3 การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยใช้เวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ 45-60 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิตเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือจัดแผนการศึกษาให้สัมพันธ์กับแหล่งฝึกปฏิบัติที่ส่งศึกษามาเรียน โดยเทียบได้ตามระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต
4. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 3 ภาค การศึกษาภาคละ 15 สัปดาห์ รวมระยะเวลา 1 ปี จำนวน 37 หน่วยกิต