รางวัลบุคลากรดีเด่น “วพบ.นพรัตน์วชิระ”  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ขอให้รักษาเกียรติประวัติคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 • อาจารย์สิริลักษณ์ ศรีเศวต
  อาจารย์สิริลักษณ์ ศรีเศวต

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น “ด้านอาจารย์ด้านการเรียนการสอน” และ บุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม “ด้านความซื่อสัตย์”

 • ดร.สุชีวา วิชัยกุล

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้าน อาจารย์ด้านกิจการนิสิต

   

 • ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล
  ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้าน
  อาจารย์ด้านการวิจัยและพัฒนานวตกรรม

 • ดร.สนธยา มณีรัตน์
  ดร.สนธยา มณีรัตน์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้าน อาจารย์ด้านการบริการวิชาการ

 • ดร.สุรี ขันธรักษวงศ์
  ดร.สุรี ขันธรักษวงศ์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น “ด้านอาจารย์ด้านการบริหารจัดการ” และ บุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม “ด้านความรับผิดชอบ”

 • คุณวินิจ  เมืองดู่
  คุณวินิจ เมืองดู่

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น
  “ด้านบุคลากรสายสนับสนุนด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการ”และ บุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม
  “ด้านความรับผิดชอบ”

 • คุณสุนันทา ดะแอ
  คุณสุนันทา ดะแอ

  นักวิชาการศึกษา
  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น
  “บุคลากรสายสนับสนุนด้านการส่งเสริมการศึกษา”