รางวัลบุคลากรต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม “คนดีศรี นพรัตน์วชิระ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขอให้รักษาเกียรติประวัติคุณธรรมนี้ไว้ ตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บุคคลต้นแบบกลุ่มอาจารย์

 • อาจารย์สิริลักษณ์ ศรีเศวต
  อาจารย์สิริลักษณ์ ศรีเศวต

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น “ด้านอาจารย์ด้านการเรียนการสอน” และ บุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม “ด้านความซื่อสัตย์”

 • ดร.สุรี ขันธรักษวงศ์
  ดร.สุรี ขันธรักษวงศ์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น “ด้านอาจารย์ด้านการบริหารจัดการ” และ บุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม “ด้านความรับผิดชอบ”

 • อาจารย์สุทธิชารัตน์ จันติยะ
  อาจารย์สุทธิชารัตน์ จันติยะ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม
  “ด้านความเสียสละ”

 • อาจารย์วิภาพร  ปิตินพคุณ
  อาจารย์วิภาพร ปิตินพคุณ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม
  ด้านความกตัญญู

บุคคลต้นแบบกลุ่มสายสนับสนุน

 • คุณวินิจ  เมืองดู่
  คุณวินิจ เมืองดู่

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น
  “ด้านบุคลากรสายสนับสนุนด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการ”และ บุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม
  “ด้านความรับผิดชอบ”

 • คุณสุทธิดา  นันสังข์
  คุณสุทธิดา นันสังข์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม
  “ด้านความรับผิดชอบ”

 • คุณนพวรรณ อาษา
  คุณนพวรรณ อาษา

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม “ด้านความเสียสละ

 • คุณนิตยา ภังคานนท์
  คุณนิตยา ภังคานนท์

  จ้างเหมาบริการ
  ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม
  “ด้านความกตัญญู”

 • คุณศิริพรรณ สุวรรณมณี
  คุณศิริพรรณ สุวรรณมณี

  บรรณารักษ์
  ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม
  ด้านความกตัญญู