วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ข่าวประชาสัมพันธ์

**ขั้นตอนการสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสัมภาษณ์ออนไลน์รอบที่ 1 Portfolio สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2566

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

สมัครได้ที่ https://admission.pi.ac.th

TCASS2566 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สถาบันพระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ระบบสารสนเทศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

FacebookYouTubeTwitter