หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ

ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

คุณธรรมร่วมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งสภาการพยาบาลได้ ให้การรับรองสถาบันการศึกษา และให้ความเห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

การเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระดับผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของสังคม ลดภาวะเสี่ยงในผู้รับบริการได้เบื้องต้น

Slider

วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์