1st Page 2019

Slider

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ

ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

คุณธรรมร่วมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งสภาการพยาบาลได้ ให้การรับรองสถาบันการศึกษา และให้ความเห็นชอบหลักสูตร

Slider

วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

การเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระดับผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของสังคม ลดภาวะเสี่ยงในผู้รับบริการได้เบื้องต้น

ปฏิทินประจำเดือน

14/11/2019
 • ประชุมโครงการความเสี่ยงฯ
  14/11/2019  08:30 - 15/11/2019  16:00

  เรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน และคณะกรรมการความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2563
  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

15/11/2019
 • ประชุมกบ ประจำเดือนพย.62
  15/11/2019  15:00 - 18:00

  เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ประจำชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียน 2 ค่ะ

25/11/2019