BCNNV Taylor Francis
A คือ Analytical Thinking
หมายถึง การคิดวิเคราะห์ การคิดแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นได้ บอกเหตุผลและสาเหตุ ของสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
P คือ Participation
หมายถึง การทำงานร่วม กับสหวิชาชีพอื่น ไม่ว่าเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้ ก็สามารถทำงานร่วมกับทุกๆคนได้
S คือ Service Mind
หมายถึง การดูแลผู้อื่นด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน

นวดแผนไทย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ เปิดให้บริการนวดฝ่าเท้านวดตัวและอบสมุนไพร โดยบุคลากรมืออาชีพและ ผู้นวดที่ชำนาญการ เพื่อเป็นการส่งเสริม สุขภาพและลดการใช้ยาสำหรับประชาชนทุกวัยการนวดตัวและการนวดฝ่าเท้า รวมทั้งการอบไอน้ำและประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ในระบบสุขภาพของประเทศไทย

วีดีทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีต้นกำเนิดจากสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรเพื่อให้การบริการด้านการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการพยาบาล ในการดำเนินงานมายาวนานกว่า 80 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนก และความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงอาจกล่าวได้ว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่ยังประโยชน์ให้กับสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติภายใต้ชื่อสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย