1st Page 2019

Slider

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ

ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

คุณธรรมร่วมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งสภาการพยาบาลได้ ให้การรับรองสถาบันการศึกษา และให้ความเห็นชอบหลักสูตร

Slider

วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

การเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระดับผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของสังคม ลดภาวะเสี่ยงในผู้รับบริการได้เบื้องต้น

RSS ข่าวในแวดวงระบบสุขภาพ

ปฏิทินประจำเดือน

05/08/2019
19/08/2019
23/08/2019
 • ประชุม กบ. ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 23 ส.ค.62
  23/08/2019  16:00 - 20:00

  เรียนเชิญ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ประชุมวาระปกติ
  ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202
  หากรองฯผู้อำนวยการท่านใดมีวาระ สามารถแจ้งได้ที่ผู้ช่วยเลขาฯ
  หรือส่งไฟล์ ตามที่แนบส่งไปในเมล์ค่ะ
  ขอบพระคุณค่ะ