หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อาจารย์พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ

ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

คุณธรรมร่วมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งสภาการพยาบาลได้ ให้การรับรองสถาบันการศึกษา และให้ความเห็นชอบหลักสูตร

Slider

วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

การเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระดับผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของสังคม ลดภาวะเสี่ยงในผู้รับบริการได้เบื้องต้น

ปฏิทินประจำเดือน

[calendar id="9029"]